Ogólnopolski panel obywatelski

Blisko 700 mieszkańców i mieszkanek 45 miejscowości z całej Polsce wypowiedziało się podczas narad lokalnych na temat rozwiązań problemu ubóstwa energetycznego (przeczytaj na ten temat więcej tutaj i obejrzyj filmowe podsumowanie etapu). Teraz wiedza zebrana z tych spotkań posłuży do przygotowania ogólnopolskiego panelu, który będzie trwał pięć dni, podzielonych na trzy spotkania. W jego ramach grupa 110 wylosowanych Polek i Polaków pochyli się nad rozwiązaniami problemu ubóstwa energetycznego, ale także szerzej – możliwościami nadania nowego kierunku transformacji energetycznej w Polsce.

Zobacz stronę dla panelistów i panelistek

Ważny moment

Zaplanowane na jesień wydarzenie będzie niezwykle istotne ze względu na skalę problemu, ale również na okres, w jakim przypadnie prowadzić nam rozmowę. Będzie to początek okresu grzewczego w Polsce, który – zgodnie z zapowiedziami wielu ekspertów – będzie w tym roku bardzo trudny, z powodu rosnących cen energii i towarzyszącej im inflacji. Dlatego tak ważne jest sformułowanie wspólnych wniosków (rodzaju umowy społecznej), które zagwarantują pomoc najbardziej potrzebującym osobom — zarówno systemową, jak i taką, która pozwoli na samodzielne wprowadzanie drobnych zmian. Zauważają to także wspierający nasz projekt eksperci z Rady ds. Bezpieczeństwa Energetycznego i Klimatu: “Od poprawnych diagnoz oraz dobrych i skoordynowanych decyzji i działań rządu, samorządów i biznesu zależy przygotowanie Polski do przejścia trudnego okresu w energetyce”.

Kto weźmie udział

Do udziału w panelu zaprosimy 110 losowo wybranych obywateli i obywatelek z całej Polski. Ponieważ zależy nam na odwzorowaniu struktury populacji naszego kraju, więc uczestnicy i uczestniczki panelu zostaną wybrani losowo, z uwzględnieniem ich cech społeczno-demograficznych (wieku, płci, miejsca zamieszkania). 12 września rozpoczęliśmy rekrutację uczestników i uczestniczek pierwszego w naszym kraju ogólnopolskiego panelu obywatelskiego!

Harmonogram

W październiku i listopadzie zorganizujemy łącznie 5 dni spotkań (dwa weekendy na żywo i głosowanie on-line). Paneliści i panelistki rozpoczną swoją pracę od zapoznania się ze zgromadzoną w trakcie trwania projektu wiedzą oraz stanowiskami ekspertów i ekspertek. Następnie będą mieć czas na wspólną dyskusję i wybranie propozycji tych rozwiązań, które staną się przedmiotem głosowania podczas ostatniego spotkania. Zwieńczeniem procesu będzie wspólnie zaakceptowany pakiet rozwiązań i rekomendacji, które uzyskają akceptację panelistów i panelistek. Będą one stanowić wyraz społecznego głosu doradczego Polek i Polaków w temacie ubóstwa energetycznego.

Oficjalna inauguracja i część edukacyjna: 22-23 października, Warszawa

Eksperci i ekspertki omówią wtedy zagadnienia mieszczące się w tematyce Panelu. Wystąpią eksperci, naukowcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, dostarczając wiedzy dotyczącej źródeł problemu, jego skali i propozycji rozwiązań. Zadanie dla panelistów i panelistek na tym etapie to uważne słuchanie, zadawanie pytań ekspertom i aktywny udział w dyskusji, również w mniejszych grupach. Dwa pierwsze dni dostarczą  rozbudowaną listę rekomendacji. Ta część będzie transmitowana on-line.

Część deliberacyjna: 5-6 listopada, Warszawa

Podczas tej części będzie dużo przestrzeni na dyskusje między sobą, aby powracać do różnych wątków, rozwijać je, próbować zrozumieć ich konsekwencje, wagę czy precyzyjność. Na tym etapie będzie można również proponować własne rozwiązania.

Wszystko po to, by ułożyć osobistą hierarchię – co zdaniem każdego i każdej z uczestników, najskuteczniej przybliży nas jako społeczeństwo do celu Panelu i zarazem będzie realistyczne do wdrożenia pod względem kosztów, czasu realizacji czy zasięgu działania.

Głosowanie: 16 listopada po południu, online

Podczas ostatniego spotkania te z osób, które należą do grupy podstawowej (lub grupy rezerwowej, jeśli trzeba będzie zastąpić kogoś z grupy głównej), będą głosować. W ten sposób, spośród wszystkich rekomendacji wybrane zostaną te, które zdaniem głosujących są najlepsze dla rozwiązania problemu ubóstwa energetycznego w Polsce. Do głosowania wykorzystamy internetowy kwestionariusz, do którego link będzie przekazany na spotkaniu. Będziemy na bieżąco zliczać głosy by pod koniec spotkania przedstawić werdykt.

Raport

Projekt planujemy zakończyć 6 grudnia publicznym zaprezentowaniem raportu podsumowującego. Wypracowane i przegłosowane rekomendacje skierowane zostaną do przedstawicieli władz krajowych, samorządowych, kół i klubów parlamentarnych, organizacji pozarządowych, think-tanków i wielu innych, dla których temat kosztów energii i rosnącego ubóstwa energetycznego jest lub powinien być ważnym do rozwiązania. Liczymy na to, że stworzony raport pozwoli, by różne podmioty uczyniły zawarte w nim rekomendacje punktami w swoich agendach – w tym i tych politycznych.

Skip to content