O nas

Organizator

Fundacja Stocznia

logotyp Fundacja Stocznia

Od ponad 13 lat tworzy i wspiera skuteczne rozwiązania dla problemów społecznych, włącza obywateli i obywatelki w decydowanie o sprawach publicznych oraz pomaga organizacjom i samorządom planować i realizować działania społeczne. Zespół tworzą osoby z bogatym doświadczeniem w organizowaniu złożonych procesów partycypacyjnych i deliberacyjnych.

Podejmowane przez Stocznię działania koncentrują się wokół trzech kluczowych zagadnień: badań i doradztwa, innowacji społecznych oraz partycypacji obywatelskiej. Stocznia rozwija i upowszechnia dobre praktyki, tworzy narzędzia ułatwiające działalność społeczną, prowadzi badania społeczne, szkoli oraz opracowuje materiały edukacyjne. Z efektów działań korzystają m.in. aktywiści i urzędnicy samorządowi, seniorzy, uczniowie i nauczyciele, mieszkańcy całej Polski.

Strona Fundacji Stocznia

Partner główny

Centrum Nauki Kopernik

logotyp Centrum Nauki Kopernik

Inspiruje do samodzielnego odkrywania praw rządzących światem oraz zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi. Różnorodność eksponatów zgromadzonych na kilku tysiącach metrów kwadratowych to gwarancja, że każdy znajdzie coś dla siebie. W przestrzeni wystaw prowadzone są warsztaty i pokazy naukowe. W Centrum działa również Planetarium. Jako jeden z największych w Europie i najchętniej odwiedzanych ośrodków edukacji naukowej, Kopernik stanowi również forum wymiany doświadczeń i współpracy. Działająca w strukturach Centrum Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego zajmuje się działaniami badawczo-rozwojowymi, związanymi z procesami uczenia się. Strona Centrum Nauki Kopernik

Rada ekspertów

Client Earth

logotyp Client Earth

Organizacja prawników, prawniczek i innych osób przekonanych o mocy i sprawczości prawa w zmienianiu rzeczywistości. Wykorzystują siłę prawa, aby wprowadzać systemowe zmiany, które chronią planetę i jej mieszkańców. Pracują ponad granicami, systemami i podziałami na sektory. W codziennej działalność informują o prawie, pomagają w jego wdrażaniu i egzekwowaniu, doradzają decydentom i decydentkom politycznym, a także szkolą prawników i prawniczki. Robią to, ponieważ przyszłość, w której ludzie i planeta współistnieją w harmonii, to nie możliwość, ale konieczność.

Strona Client Earth

EAPN Polska

logotyp EAPN Polska

Europejska sieć powstała 15 lat temu jako platforma współpracy 15 polskich organizacji pozarządowych działających w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej i część międzynarodowego EAPN. Jako organizacja parasolowa działa przy Wspólnocie Roboczej Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS). Obecnie reprezentuje 32 polskie organizacje pozarządowe. Stanowią koalicję rzeczniczą, której wspólnym celem jest złagodzenie, ograniczenie i rozwiązanie problemu ubóstwa w Polsce.
Strona EAPN Polska

Fala Renowacji

logotyp Fala Renowacji

Międzysektorowa grupa ekspercka zajmująca się zagadnieniami związanymi z efektywnością energetyczną budynków. Ich misją jest skuteczne działanie na rzecz osiągnięcia rocznie poziomu minimum 3% renowacji budynków w Polsce połączone ze wzrostem udziału kompleksowych, głębokich renowacji. Takie podejście to szansa na rozwój gospodarczy i nowe miejsca pracy, stworzenie zrównoważonych zasobów budowlanych w zgodzie z gospodarką w obiegu zamkniętym, zmniejszenie problemu ubóstwa energetycznego, poprawę zdrowia i jakości życia oraz zmniejszenie negatywnego wpływu budynków na postępujące zmiany klimatu.
Strona Fala Renowacji

Federacja Konsumentów

Federacja Konsumentów logo

Organizacja pożytku publicznego, o zasięgu ogólnopolskim. Zajmuje się edukacją, udzielaniem informacji i pomocy konsumentom w egzekwowaniu przysługujących im praw. Uczą jak świadomie korzystać z dóbr konsumpcyjnych nie szkodząc środowisku naturalnemu. Prowadzi poradnictwo prawne, pomaga konsumentom zagrożonym m.in. ubóstwem energetycznym.

Strona Federacji Konsumentów

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa to prawie 100 organizacji, stałych partnerów krajowych i zagranicznych, partnerów samorządowych. Jest grupą społeczników i organizacji, które wspierają osoby i rodziny w trudnych sytuacjach życiowych. Pomaga rozwijać się organizacjom i społecznościom. Inicjuje i wdraża innowacyjne rozwiązania systemowe w obszarze pomocy i polityki społecznej.

Strona FOSa

Forum Energii

Logotyp Forum Energii

Interdyscyplinarny think tank, którego zespół tworzą ekspertki i eksperci działający w obszarze energii posiadający doświadczenie m.in. w biznesie, administracji publicznej i nauce. Misją Forum jest inicjowanie dialogu, proponowanie rozwiązań opartych na wiedzy, a także inspirowanie do działania na rzecz sprawiedliwej i efektywnej transformacji energetycznej prowadzącej do neutralności klimatycznej. Forum realizuje misję poprzez analizy, opinie i dialog w zakresie dekarbonizacji głównych obszarów gospodarki.

Strona Forum Energii

Fundacja Pole Dialogu

Fundacja Pole Dialogu logo

Fundacja powstała w 2011 roku, aby wspierać udział obywateli w życiu publicznym oraz tworzyć narzędzia ułatwiające prowadzenie dialogu. Prowadzi liczne konsultacje społeczne, innowacyjne projekty partycypacyjne, związane z dialogiem i aktywnością obywatelską, w tym testowanie i wdrażanie nowych w Polsce metod partycypacji. Prowadzi badania społeczne, edukuje i wspiera przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i grup mieszkańców, przekazując im umiejętności i wiedzę, by lepiej działali na rzecz wspólnych spraw. 

Strona Fundacji Pole Dialogu

Instrat

logo instrat

Instrat to progresywny think-tank zajmujący się doradztwem w zakresie polityk publicznych. Nasze programy badawcze obejmują zagadnienia gospodarki cyfrowej, energii i środowiska, zrównoważonych finansów oraz rynku pracy i nierówności. Jesteśmy zaangażowani na rzecz zmian zgodnych z interesem publicznym, a w naszej pracy tworzymy i promujemy narzędzia w otwartym dostępie (open source).

Strona Instrat

Instytut Badań Strukturalnych

Instytut Badań Strukturalnych logo

Niezależna i apolityczna fundacja naukowa. W pracy badawczej koncentruje się na analizie ekonomicznej oraz ocenie skutków polityk publicznych w obszarach: rynku pracy, demografii, edukacji, polityki rodzinnej, finansów publicznych oraz energii i klimatu. Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych została założona w 2006 roku przez grupę młodych ekonomistów związanych ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Obecnie zespół Instytutu tworzy 20 osób z doświadczeniem akademickim, doświadczeniem w sektorze pozarządowym, instytucjach publicznych i konsultingu. Od początku istnienia koncentrują się na rzetelnym badaniu rzeczywistości.

Strona Instytutu Badań Strukturalnych

Instytut na rzecz Ekorozwoju

logo Instytut na rzecz Ekorozwoju

Inspiruje do decydowania w duchu zrównoważonego rozwoju. Osobom odpowiedzialnym za siebie, swoje grupy i organizacje pomaga tworzyć nowe produkty, strategie, plany, programy, analizy i rozwiązania z uwzględnieniem zasad ekorozwoju, którymi kieruje się we wszystkim czego się podejmuje. Dbałość o dobrą jakość środowiska, życia i produktów jest dla nich nadrzędną wartością

Strona Instytutu na rzecz Ekorozwoju

Instytut Zielonej Gospodarki

Instytut Zielonej Gospodarki logo

Jak głosi hasło na stronie Instytutu: Twoja przyszłość zależy od Ciebie.

Mając to na względzie, organizacja zajmuje się przede wszystkim stymulacją debaty poprzez publikacje w prasie, organizację spotkań i materiałów prasowych dla decydentów, jak również działania networkingowe na niwie polskiej i europejskiej.

Strona Instytutu Zielonej Gospodarki

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. logo

Głównym celem Krajowej Agencji Poszanowania Energii jest wspieranie działań efektywnych energetycznie i wpisujących się w założenia zrównoważonego rozwoju zgodnie z polityką klimatyczną UE, przede wszystkim w sektorze przemysłu, budownictwa, energetyki, ciepłownictwa i odnawialnych źródeł energii. KAPE realizuje go poprzez doradztwo i usługi z zakresu projektowania i wdrażania rozwiązań efektywnych energetycznie dla dużych i małych przedsiębiorstw, a także dla instytucji publicznych.

Strona KAPE

Polski Alarm Smogowy

Polski Alarm Smogowy logo

Inicjatywa zrzeszająca ruchy obywatelskie zatroskane złą jakością powietrza w Polsce. Celem PAS jest doprowadzenie jakości powietrza do stanu niezagrażającego zdrowiu i życiu osób mieszkających w Polsce. Dąży do osiągnięcia jakości powietrza spełniającej normy obowiązujące w naszym kraju. Polski Alarm Smogowy jest organizacją ponadpartyjną, współpracującą z samorządami, organizacjami pozarządowymi i środowiskami naukowymi oraz z każdym, komu leży na sercu czyste, nieskażone zanieczyszczeniami powietrze, jak również zdrowie polskich obywateli.

Strona Polskiego Alarmu Smogowego

Szlachetna PACZKA

Szlachetna PACZKA logo

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych programów społecznych w Polsce. Tworzy rozwiązania, dzięki którym konkretny człowiek może w mądry sposób pomagać konkretnemu człowiekowi zmagającemu się z trudnościami. Dzięki zaangażowaniu Wolontariuszy i Darczyńców najbardziej potrzebujący zyskują nie tylko pomoc materialną, ale także impuls do wypracowania zmiany w życiu.

Strona Szlachetnej Paczki

 

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” logo

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (PNEC) to pozarządowa organizacja non-profit, od 1994 r. współpracująca z samorządami lokalnymi na rzecz kształtowania lokalnej gospodarki niskoemisyjnej, efektywnego wykorzystania energii i jej odnawialnych źródeł oraz edukacji ekologicznej i ochrony klimatu. Sieć zrzesza kilkadziesiąt miast i gmin z całej Polski, będących liderami zrównoważonego rozwoju oraz członków wspierających – firmy branżowe. Należy do europejskiej sieci miast „Energy Cities”, mającej siedzibę w Besançon we Francji.

Strona Stowarzyszenia

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych jest związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych. Działa na rzecz profesjonalizacji działań pomocowych w Polsce. Obecnie WRZOS tworzy 10 Związków Regionalnych i 2 Organizacje Ogólnopolskie. Udziela swoim organizacjom członkowskim wielopoziomowego wsparcia niezbędnego dla rozwoju regionalnych i lokalnych struktur związkowych, a także umożliwia szeroką wymianę doświadczeń między partnerami, pozwalając na pełniejsze wykorzystanie potencjału sektora pozarządowego w Polsce.

Strona WRZOS

Finansowanie

European Climate Foundation

logo ECF

European Climate Foundation jest zaangażowana w reagowanie na globalny kryzys klimatyczny poprzez dążenie do stworzenia społeczeństwa o zerowej emisji gazów cieplarnianych netto. Organizacja wspiera osoby i organizacje z całej Europy w kształtowaniu debaty publicznej i wypracowywaniu rozwiązań na problemy związane ze zmianami klimatu. Wraz z setkami organizacji partnerskich stoi na czele globalnego ruchu, który ma zapewnić przyszłym pokoleniom planetę możliwą do życia.

Strona ECF

Skip to content