O nas

Organizator

Fundacja Stocznia

logotyp Fundacja Stocznia

Od ponad 13 lat tworzy i wspiera skuteczne rozwiązania dla problemów społecznych, włącza obywateli i obywatelki w decydowanie o sprawach publicznych oraz pomaga organizacjom i samorządom planować i realizować działania społeczne. Zespół tworzą osoby z bogatym doświadczeniem w organizowaniu złożonych procesów partycypacyjnych i deliberacyjnych.

Podejmowane przez Stocznię działania koncentrują się wokół trzech kluczowych zagadnień: badań i doradztwa, innowacji społecznych oraz partycypacji obywatelskiej. Stocznia rozwija i upowszechnia dobre praktyki, tworzy narzędzia ułatwiające działalność społeczną, prowadzi badania społeczne, szkoli oraz opracowuje materiały edukacyjne. Z efektów działań korzystają m.in. aktywiści i urzędnicy samorządowi, seniorzy, uczniowie i nauczyciele, mieszkańcy całej Polski.

Strona Fundacji Stocznia

Partner główny

Centrum Nauki Kopernik

logotyp Centrum Nauki Kopernik

Inspiruje do samodzielnego odkrywania praw rządzących światem oraz zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi. Różnorodność eksponatów zgromadzonych na kilku tysiącach metrów kwadratowych to gwarancja, że każdy znajdzie coś dla siebie. W przestrzeni wystaw prowadzone są warsztaty i pokazy naukowe. W Centrum działa również Planetarium. Jako jeden z największych w Europie i najchętniej odwiedzanych ośrodków edukacji naukowej, Kopernik stanowi również forum wymiany doświadczeń i współpracy. Działająca w strukturach Centrum Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego zajmuje się działaniami badawczo-rozwojowymi, związanymi z procesami uczenia się. Strona Centrum Nauki Kopernik

Partner merytoryczny

Polska Akademia Nauk

Misją Polskiej Akademii Nauk jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju nauki oraz ustanawiania najwyższych standardów jakości badań i norm etycznych, służąca społeczeństwu i wzbogacaniu kultury narodowej. Akademia m.in. prowadzi w swoich jednostkach naukowych zaawansowane badania o strategicznym znaczeniu dla rozwoju nauki, społeczeństwa i gospodarki oraz przygotowuje opinie w najistotniejszych sprawach służących rozwojowi kraju. Jednym z priorytetów Akademii jest wspieranie różnorodnych form międzynarodowej współpracy naukowej, kształcenie kadr naukowych zwłaszcza poprzez prowadzenie studiów doktoranckich oraz organizowanie staży podoktorskich. Istotną kwestią związaną z działalnością Akademii jest upowszechnianie nauki. Chcemy zachęcić do działania, inspirować i motywować poprzez naszą aktywność na festiwalach nauki, wystawach, spotkaniach z naukowcami organizowanymi w kraju i za granicą.

Strona internetowa Polskiej Akademii Nauk

Partner

Orange

Orange Polska jest wiodącym dostawcą usług telekomunikacyjnych nad Wisłą.

Posiada największą w Polsce infrastrukturę, dzięki której oferuje usługi w najnowocześniejszych technologiach m.in. gigabitowy internet światłowodowy, 4G LTE oraz 5G. Dostarcza usługi telefonii komórkowej dla 17,8 mln klientów oraz szerokopasmowy internet do blisko 2,8 mln klientów. W zasięgu usług światłowodowych firmy znajduje się ok. 6,5 mln gospodarstw domowych w kraju.

Orange Polska prowadzi własną działalność B+R i jest dostawcą kompleksowych rozwiązań IoT, ICT i cyberbezpieczeństwa.

Strona internetowa Orange

Rada ekspertów

Client Earth

logotyp Client Earth

Organizacja prawników, prawniczek i innych osób przekonanych o mocy i sprawczości prawa w zmienianiu rzeczywistości. Wykorzystują siłę prawa, aby wprowadzać systemowe zmiany, które chronią planetę i jej mieszkańców. Pracują ponad granicami, systemami i podziałami na sektory. W codziennej działalność informują o prawie, pomagają w jego wdrażaniu i egzekwowaniu, doradzają decydentom i decydentkom politycznym, a także szkolą prawników i prawniczki. Robią to, ponieważ przyszłość, w której ludzie i planeta współistnieją w harmonii, to nie możliwość, ale konieczność.

Strona Client Earth

EAPN Polska

logotyp EAPN Polska

Europejska sieć powstała 15 lat temu jako platforma współpracy 15 polskich organizacji pozarządowych działających w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej i część międzynarodowego EAPN. Jako organizacja parasolowa działa przy Wspólnocie Roboczej Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS). Obecnie reprezentuje 32 polskie organizacje pozarządowe. Stanowią koalicję rzeczniczą, której wspólnym celem jest złagodzenie, ograniczenie i rozwiązanie problemu ubóstwa w Polsce.
Strona EAPN Polska

Fala Renowacji

logotyp Fala Renowacji

Międzysektorowa grupa ekspercka zajmująca się zagadnieniami związanymi z efektywnością energetyczną budynków. Ich misją jest skuteczne działanie na rzecz osiągnięcia rocznie poziomu minimum 3% renowacji budynków w Polsce połączone ze wzrostem udziału kompleksowych, głębokich renowacji. Takie podejście to szansa na rozwój gospodarczy i nowe miejsca pracy, stworzenie zrównoważonych zasobów budowlanych w zgodzie z gospodarką w obiegu zamkniętym, zmniejszenie problemu ubóstwa energetycznego, poprawę zdrowia i jakości życia oraz zmniejszenie negatywnego wpływu budynków na postępujące zmiany klimatu.
Strona Fala Renowacji

Federacja Konsumentów

Federacja Konsumentów logo

Organizacja pożytku publicznego, o zasięgu ogólnopolskim. Zajmuje się edukacją, udzielaniem informacji i pomocy konsumentom w egzekwowaniu przysługujących im praw. Uczą jak świadomie korzystać z dóbr konsumpcyjnych nie szkodząc środowisku naturalnemu. Prowadzi poradnictwo prawne, pomaga konsumentom zagrożonym m.in. ubóstwem energetycznym.

Strona Federacji Konsumentów

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa to prawie 100 organizacji, stałych partnerów krajowych i zagranicznych, partnerów samorządowych. Jest grupą społeczników i organizacji, które wspierają osoby i rodziny w trudnych sytuacjach życiowych. Pomaga rozwijać się organizacjom i społecznościom. Inicjuje i wdraża innowacyjne rozwiązania systemowe w obszarze pomocy i polityki społecznej.

Strona FOSa

Forum Energii

Logotyp Forum Energii

Interdyscyplinarny think tank, którego zespół tworzą ekspertki i eksperci działający w obszarze energii posiadający doświadczenie m.in. w biznesie, administracji publicznej i nauce. Misją Forum jest inicjowanie dialogu, proponowanie rozwiązań opartych na wiedzy, a także inspirowanie do działania na rzecz sprawiedliwej i efektywnej transformacji energetycznej prowadzącej do neutralności klimatycznej. Forum realizuje misję poprzez analizy, opinie i dialog w zakresie dekarbonizacji głównych obszarów gospodarki.

Strona Forum Energii

Fundacja Pole Dialogu

Fundacja Pole Dialogu logo

Fundacja powstała w 2011 roku, aby wspierać udział obywateli w życiu publicznym oraz tworzyć narzędzia ułatwiające prowadzenie dialogu. Prowadzi liczne konsultacje społeczne, innowacyjne projekty partycypacyjne, związane z dialogiem i aktywnością obywatelską, w tym testowanie i wdrażanie nowych w Polsce metod partycypacji. Prowadzi badania społeczne, edukuje i wspiera przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i grup mieszkańców, przekazując im umiejętności i wiedzę, by lepiej działali na rzecz wspólnych spraw. 

Strona Fundacji Pole Dialogu

Habitat for Humanity Poland

Fundacja Habitat for Humanity Poland od 1992 działa na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych osób niezamożnych oraz zapobiegania bezdomności. Do dnia dzisiejszego Fundacja Habitat for Humanity Poland wybudowała 120 lokali mieszkalnych i pomogła 4500 osób w Polsce. Jest częścią sieci organizacji dobroczynnych Habitat for Humanity, które działają w ponad 70 krajach na 6 kontynentach.

Strona  Habitat for Humanity Poland

Instrat

logo instrat

Instrat to progresywny think-tank zajmujący się doradztwem w zakresie polityk publicznych. Nasze programy badawcze obejmują zagadnienia gospodarki cyfrowej, energii i środowiska, zrównoważonych finansów oraz rynku pracy i nierówności. Jesteśmy zaangażowani na rzecz zmian zgodnych z interesem publicznym, a w naszej pracy tworzymy i promujemy narzędzia w otwartym dostępie (open source).

Strona Instrat

Instytut Badań Strukturalnych

Instytut Badań Strukturalnych logo

Niezależna i apolityczna fundacja naukowa. W pracy badawczej koncentruje się na analizie ekonomicznej oraz ocenie skutków polityk publicznych w obszarach: rynku pracy, demografii, edukacji, polityki rodzinnej, finansów publicznych oraz energii i klimatu. Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych została założona w 2006 roku przez grupę młodych ekonomistów związanych ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Obecnie zespół Instytutu tworzy 20 osób z doświadczeniem akademickim, doświadczeniem w sektorze pozarządowym, instytucjach publicznych i konsultingu. Od początku istnienia koncentrują się na rzetelnym badaniu rzeczywistości.

Strona Instytutu Badań Strukturalnych

Instytut na rzecz Ekorozwoju

logo Instytut na rzecz Ekorozwoju

Inspiruje do decydowania w duchu zrównoważonego rozwoju. Osobom odpowiedzialnym za siebie, swoje grupy i organizacje pomaga tworzyć nowe produkty, strategie, plany, programy, analizy i rozwiązania z uwzględnieniem zasad ekorozwoju, którymi kieruje się we wszystkim czego się podejmuje. Dbałość o dobrą jakość środowiska, życia i produktów jest dla nich nadrzędną wartością

Strona Instytutu na rzecz Ekorozwoju

Instytut Reform

Instytut Reform to niezależny think tank, który wspiera ciągłe doskonalenie procesu formułowania, wdrażania, monitorowania i oceny polityk publicznych w Polsce, Europie i na świecie. Jednym z kluczowych obszarów działania Instytutu jest wsparcie transformacji energetycznej oraz ochrony klimatu. Więcej informacji o Instytucie Reform: www.ireform.eu

Instytut Zielonej Gospodarki

Instytut Zielonej Gospodarki logo

Jak głosi hasło na stronie Instytutu: Twoja przyszłość zależy od Ciebie.

Mając to na względzie, organizacja zajmuje się przede wszystkim stymulacją debaty poprzez publikacje w prasie, organizację spotkań i materiałów prasowych dla decydentów, jak również działania networkingowe na niwie polskiej i europejskiej.

Strona Instytutu Zielonej Gospodarki

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. logo

Głównym celem Krajowej Agencji Poszanowania Energii jest wspieranie działań efektywnych energetycznie i wpisujących się w założenia zrównoważonego rozwoju zgodnie z polityką klimatyczną UE, przede wszystkim w sektorze przemysłu, budownictwa, energetyki, ciepłownictwa i odnawialnych źródeł energii. KAPE realizuje go poprzez doradztwo i usługi z zakresu projektowania i wdrażania rozwiązań efektywnych energetycznie dla dużych i małych przedsiębiorstw, a także dla instytucji publicznych.

Strona KAPE

Polska Zielona Sieć

logotyp polska zielona sieć

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć jest ogólnopolską organizacją pozarządową działającą od ponad 25 lat na rzecz zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i klimatu. Zrzesza niezależne stowarzyszenia i fundacje ekologiczne działające w różnych miejscach kraju. Działalność PZS koncentruje się głównie wokół: transformacji energetycznej, energetyki obywatelskiej, jakości powietrza, sprawiedliwej transformacji oraz zwiększaniu udziału społeczeństwa obywatelskiego w wykorzystania środków publicznych na wyżej wymienione cele.

Strona stowarzyszenia Polska Zielona Sieć

Polski Alarm Smogowy

logo polski alarm smogowy

Inicjatywa zrzeszająca ruchy obywatelskie zatroskane złą jakością powietrza w Polsce. Celem PAS jest doprowadzenie jakości powietrza do stanu niezagrażającego zdrowiu i życiu osób mieszkających w Polsce. Dąży do osiągnięcia jakości powietrza spełniającej normy obowiązujące w naszym kraju. Polski Alarm Smogowy jest organizacją ponadpartyjną, współpracującą z samorządami, organizacjami pozarządowymi i środowiskami naukowymi oraz z każdym, komu leży na sercu czyste, nieskażone zanieczyszczeniami powietrze, jak również zdrowie polskich obywateli.

Strona Polskiego Alarmu Smogowego

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” logo

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (PNEC) to pozarządowa organizacja non-profit, od 1994 r. współpracująca z samorządami lokalnymi na rzecz kształtowania lokalnej gospodarki niskoemisyjnej, efektywnego wykorzystania energii i jej odnawialnych źródeł oraz edukacji ekologicznej i ochrony klimatu. Sieć zrzesza kilkadziesiąt miast i gmin z całej Polski, będących liderami zrównoważonego rozwoju oraz członków wspierających – firmy branżowe. Należy do europejskiej sieci miast „Energy Cities”, mającej siedzibę w Besançon we Francji.

Strona Stowarzyszenia

Szlachetna PACZKA

Szlachetna PACZKA logo

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych programów społecznych w Polsce. Tworzy rozwiązania, dzięki którym konkretny człowiek może w mądry sposób pomagać konkretnemu człowiekowi zmagającemu się z trudnościami. Dzięki zaangażowaniu Wolontariuszy i Darczyńców najbardziej potrzebujący zyskują nie tylko pomoc materialną, ale także impuls do wypracowania zmiany w życiu.

Strona Szlachetnej Paczki

 

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych jest związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych. Działa na rzecz profesjonalizacji działań pomocowych w Polsce. Obecnie WRZOS tworzy 10 Związków Regionalnych i 2 Organizacje Ogólnopolskie. Udziela swoim organizacjom członkowskim wielopoziomowego wsparcia niezbędnego dla rozwoju regionalnych i lokalnych struktur związkowych, a także umożliwia szeroką wymianę doświadczeń między partnerami, pozwalając na pełniejsze wykorzystanie potencjału sektora pozarządowego w Polsce.

Strona WRZOS

Finansowanie

European Climate Foundation

logo ECF

European Climate Foundation jest zaangażowana w reagowanie na globalny kryzys klimatyczny poprzez dążenie do stworzenia społeczeństwa o zerowej emisji gazów cieplarnianych netto. Organizacja wspiera osoby i organizacje z całej Europy w kształtowaniu debaty publicznej i wypracowywaniu rozwiązań na problemy związane ze zmianami klimatu. Wraz z setkami organizacji partnerskich stoi na czele globalnego ruchu, który ma zapewnić przyszłym pokoleniom planetę możliwą do życia.

Strona ECF

Wspierają nas

Laboratorium „Więzi”

Laboratorium „Więzi” to personalistyczny, chrześcijański, niezależny i interdyscyplinarny think tank środowiska skupionego wokół kwartalnika „Więź” i serwisu publicystycznego Więź.pl. Organizujemy konferencje, seminaria i spotkania na ważne tematy dla Kościoła, Polski i świata. Siłą napędową naszego ośrodka jest Zespół Laboratorium „Więzi” – ponad 60 osób: naukowców, ekspertów, analityków, twórców oraz publicystów.

Strona Laboratorium „Więzi”

Skip to content