Regulamin Ogólnopolskiego panelu obywatelskiego o kosztach energii

Pobierz pełną treść Regulaminu w wersji .pdf

Regulamin

Ogólnopolskiego panelu obywatelskiego o kosztach energii

Preambuła

Niniejszy dokument opisuje zasady i sposób organizacji Ogólnopolskiego panelu obywatelskiego o kosztach energii (zwanego dalej Panelem). Podczas Panelu losowo wyłonieni obywatele i obywatelki Polski (zwani dalej Panelistami i Panelistkami) biorą udział w procesie wypracowywania pakietu systemowych propozycji rozwiązań dla przeciwdziałania problemowi ubóstwa energetycznego, akceptowanych przez większość z nich.

Celem Panelu jest wskazanie możliwie najlepszych propozycji rozwiązań z perspektywy dobra wspólnego. Dlatego Organizator dba o to, by skład Panelu możliwie wiernie odzwierciedlał strukturę społeczno-demograficzną Polski, a Paneliści i Panelistki mieli zapewnione warunki do wypracowania najlepszych propozycji rozwiązań dla ogółu społeczeństwa, w tym dostęp do rzetelnych informacji i przestrzeń do deliberacji.

I. Postanowienia ogólne

§ 1 Informacje podstawowe

 1. Panel to proces demokratycznego podejmowania decyzji przez losowo wyłonioną grupę obywateli i obywatelek Polski, której skład uwzględnia kryteria społeczno-demograficzne określone w § 8 Regulaminu. Panel jest realizowany przez Fundację Stocznia.
 2. Celem Panelu jest wskazanie możliwie najlepszych z perspektywy dobra wspólnego propozycji rozwiązań w temacie Panelu.
 3. Temat Panelu to „Jak przeciwdziałać problemowi ubóstwa energetycznego w Polsce?”.
 4. Za organizację i realizację Panelu odpowiada Fundacja Stocznia (zwana dalej Organizatorem).
 5. Informacje, materiały dotyczące Panelu i kontakt do Organizatora znajdują się na stronie internetowej: www.naradaoenergii.pl/ 

§ 2 Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Panelu – rozumie się przez to proces Ogólnopolskiego panelu obywatelskiego o kosztach energii, odpowiadającego na pytanie: „Jak przeciwdziałać problemowi ubóstwa energetycznego w Polsce?”;
 2. Organizatorze – rozumie się przez to zespół osób organizujących i realizujących Panel po stronie Fundacji Stocznia;
 3. Panelistach i Panelistkach – rozumie się przez to osoby, które wchodzą w skład losowo wyłonionej grupy obywateli i obywatelek Polski, której zadaniem jest wypracowanie propozycji rozwiązań w temacie Panelu;
 4. Ekspertach lub Ekspertkach – rozumie się przez to osoby, które specjalizują się w temacie Panelu, czyli w swojej zawodowej działalności podejmują m.in. takie tematy jak ochrona środowiska, energetyka, efektywność energetyczna, ubóstwo energetyczne i odnawialne źródła energii. Ich rolą jest przekazanie wiedzy i propozycji rozwiązań Panelistom i Panelistkom podczas spotkań edukacyjnych Panelu oraz pełnienie roli doradczej dla Organizatora;
 5. Stronach – rozumie się przez to organizacje, instytucje lub grupy nieformalne, których działalność jest związana z tematem Panelu lub na które bezpośredni wpływ mają kwestie poruszane podczas Panelu, ale które nie są zaproszone jako Eksperci lub Ekspertki. Strony mają prawo do przekazania Panelistom i Panelistkom swojego stanowiska w formie nagranej prezentacji/wypowiedzi podczas spotkań edukacyjnych Panelu;
 6. Obserwatorach i Obserwatorkach metody – rozumie się przez to zespół osób wspierający Organizatora w dbaniu o zgodność ze standardami i przyjętą metodologią panelu obywatelskiego, a także badający go w celach naukowych. W jego skład wchodzą celowo wybrane przez Organizatora osoby, które posiadają doświadczenie naukowe i/lub praktyczne w zakresie metodologii prowadzenia paneli obywatelskich;
 7. Moderatorach i Moderatorkach – rozumie się przez to osoby, które prowadzą spotkania w ramach Panelu;
 8. Osobach wspierających Panel – rozumie się przez to osoby współpracujące z Organizatorem, które pomagają w organizacji i logistyce spotkań, w tym w obsłudze technicznej i asystenturze dla Panelistów i Panelistek;
 9. Propozycjach rozwiązań – rozumie się przez to spisane pomysły na działania w temacie Panelu, które są poddane pod dyskusję i głosowanie Panelistów i Panelistek.

§ 3 Standardy Panelu

 1. Organizator, realizując Panel, dba o przestrzeganie następujących standardów: 
  1. jasno określony temat Panelu i zapewnienie skierowania wypracowanych i przegłosowanych podczas Panelu propozycji rozwiązań do przedstawicieli i przedstawicielek władz krajowych i samorządowych, kół i klubów parlamentarnych, organizacji pozarządowych, think-thanków i innych instytucji zajmujących się problemem ubóstwa energetycznego;
  2. reprezentatywność Panelu pod względem społeczno-demograficznym rozumianą jako możliwie wierne odzwierciedlenie w składzie Panelu struktury społeczno-demograficznej Polski;
  3. zapewnienie dostępności Panelu:
   1. umożliwienie udziału w Panelu osobom z różnym stopniem sprawności i o różnych, specjalnych potrzebach podczas spotkań prowadzonych na żywo;
   2. umożliwienie udziału osobom z ograniczonym dostępem do internetu lub którym korzystanie z nowych technologii sprawia trudności podczas spotkania realizowanego w formule online;
  4. niezależność Organizatora oraz Moderatorów i Moderatorek w realizacji Panelu;
  5. zapewnienie transparentności Panelu, m.in. poprzez zamieszczanie materiałów i informacji o zasadach i przebiegu Panelu na stronie internetowej Panelu;
  6. zapewnienie możliwie najszerszego, od strony praktycznej, zakresu perspektyw (opinii) w części edukacyjnej Panelu, m.in. poprzez udział Ekspertów i Ekspertek oraz Stron;
  7. zagwarantowanie warunków do deliberacji, służącej wypracowaniu świadomych, przemyślanych i opartych na rzetelnych informacjach propozycji rozwiązań, które będą najkorzystniejsze z perspektywy dobra wspólnego;
  8. nacisk na współpracę i współdecydowanie Panelistów i Panelistek.

§ 4 Uspołecznienie Panelu

 1. Organizator dba o należyte informowanie ogółu społeczeństwa o przebiegu Panelu oraz zbiera opinie i pomysły, w tym propozycje rozwiązań, mieszkańców i mieszkanek Polski związane z tematem Panelu.
 2. Opinie i pomysły związane z tematem Panelu są zbierane przed jego rozpoczęciem i w trakcie jego trwania za pośrednictwem formularza elektronicznego znajdującego się na stronie internetowej: https://naradaoenergii.pl/o-panelu/twoj-postulat.
 3. Zgłoszone propozycje rozwiązań są udostępniane Panelistom i Panelistkom.

§ 5 Harmonogram Panelu

 1. Spotkania w ramach Panelu odbywają się na żywo (spotkania całodniowe) i w formie online (spotkanie kilkugodzinne) w następujących terminach:
  1. 22-23 października 2022 – inauguracja i spotkanie edukacyjne (na żywo);
  2. 5-6 listopada 2022 – spotkanie deliberacyjne (na żywo);
  3. 16 listopada 2022 – głosowanie (online).
 2. Szczegółowe informacje na temat spotkań, o których mowa w ust. 1, Organizator podaje na stronie internetowej Panelu.
 3. Publiczne podsumowanie Panelu odbędzie się w grudniu 2022 roku. Szczegółowe informacje na jego temat Organizator podaje na stronie internetowej Panelu.

 

II. Realizacja Panelu

§ 6 Organizator

 1. Za organizację i realizację Panelu odpowiedzialny jest Organizator.
 2. Do zadań Organizatora należy w szczególności:
  1. koordynacja realizacji Panelu, na każdym etapie jego trwania;
  2. przeprowadzenie losowania Panelistów i Panelistek oraz zawarcie z nimi umów;
  3. pokrycie kosztów udziału Panelistów i Panelistek w Panelu;
  4. wybór Ekspertów i Ekspertek oraz zawarcie z nimi umów;
  5. przeprowadzenie naboru Stron;
  6. przygotowanie programu Panelu;
  7. organizacja spotkań w ramach Panelu;
  8. przeprowadzenie głosowania końcowego nad propozycjami rozwiązań;
  9. przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat Panelu;
  10. opracowanie raportu z przebiegu Panelu;
  11. przekazanie raportu z Panelu, w szczególności pakietu propozycji rozwiązań, przedstawicielom i przedstawicielkom władz krajowych i samorządowych, kół i klubów parlamentarnych, organizacji pozarządowych, think-thanków i innych instytucji zajmujących się problemem ubóstwa energetycznego.
 3. Z Organizatorem, we wszystkich sprawach związanych z realizacją Panelu, można kontaktować się elektronicznie (naradaoenergii@stocznia.org.pl) lub telefonicznie (22-100-55-94)

§ 7 Obserwatorzy i Obserwatorki Metody

 1. Zespół Obserwatorów i Obserwatorek metody to celowo wybrane przez Organizatora osoby, które posiadają doświadczenie naukowe i/lub praktyczne w zakresie metodologii prowadzenia paneli obywatelskich. Skład zespołu opublikowany zostanie na stronie internetowej: https://naradaoenergii.pl/ 
 2. Do zadań zespołu Obserwatorów i Obserwatorek metody należą w szczególności:
  1. obserwacja procesu Panelu pod względem jego zgodności z metodologią paneli obywatelskich i zapisami regulaminu Panelu;
  2. obserwacja Panelu pod kątem ewaluacji metody;
  3. udzielanie Organizatorowi porad i wskazówek odnośnie do metodologii panelu obywatelskiego i odpowiadanie na pytania Organizatora związane z realizacją Panelu.

 

III. Paneliści i Panelistki

§ 8 Dobór Panelistów i Panelistek

 1. Panelistami i Panelistkami mogą być osoby pełnoletnie, które są obywatelami lub obywatelkami Polski na stałe zamieszkującymi jej terytorium, z wyłączeniem:
  1. osób, które zasiadają w zarządzie instytucji bądź firmy, która zajmuje się kwestiami związanymi z energetyką, dostarczaniem i zapewnieniem ciepła lub termomodernizacją;
  2. osób wchodzących w skład zespołu Organizatora, zespołu Obserwatorów i Obserwatorek metody;
  3. Ekspertów i Ekspertek,
  4. Moderatorów i Moderatorek.
 2. W skład Panelu wchodzi 100 osób należących do grupy głównej i 10 osób należących do grupy rezerwowej. Informację o przynależności Panelistów i Panelistek do grupy głównej lub rezerwowej Organizator podaje najpóźniej w dniu inauguracji Panelu.
 3. Skład Panelu wyłaniany jest w drodze losowania w taki sposób, by możliwie dokładnie odzwierciedlał strukturę społeczno-demograficzną Polski w zakresie następujących kryteriów:
  1. płeć,
  2. wiek,
  3. poziom wykształcenia,
  4. miejsce zamieszkania.
 4. Szczegółowe informacje o sposobie i wynikach losowania Organizator podaje na stronie internetowej Panelu.

§ 9 Prawa i obowiązki Panelistów i Panelistek

 1. Paneliści i Panelistki (zarówno z grupy głównej, jak i rezerwowej) biorą udział we wszystkich spotkaniach organizowanych w ramach Panelu, czyli w inauguracji i spotkaniu edukacyjnym, spotkaniu deliberacyjnym oraz głosowaniu.
 2. Panelistom i Panelistkom Organizator zapewnia pełne wyżywienie, nocleg i zwrot kosztów dojazdu na terenie Polski do i z Warszawy (przejazd II klasą PKP, przewozami autobusowymi lub samochodem do ceny biletu PKP II klasą lub innego przewoźnika transportu zbiorowego na danym odcinku) i wsparcie w specjalnych potrzebach w związku z udziałem w spotkaniach na żywo wymienionych w § 5 ust. 1.
 3. Aby wziąć udział w głosowaniu, o którym mowa w § 5 ust. 1, Paneliści i Panelistki powinni mieć dostęp do sprawnego sprzętu, pozwalającego na odbiór i nadawanie audio i wideo, oraz narzędzi komunikacji elektronicznej. W przypadku braku dostępności takiego sprzętu, braku warunków lokalowych do udziału w spotkaniu online Panelu lub nieumiejętności korzystania z narzędzi komunikacji elektronicznej, wsparcie umożliwiające efektywny udział w Panelu zapewnia Organizator.
 4. Paneliści i Panelistki mają w szczególności prawo do:
  1. zadawania pytań obecnym na spotkaniach Ekspertom i Ekspertkom, w ramach przewidzianego na to czasu;
  2. zgłaszania propozycji rozwiązań;
  3. udziału w dyskusji nad propozycjami rozwiązań;
  4. zgłaszania wniosków o sprawdzenie zgodności z prawdą informacji, które pojawiają się w dyskusji;
  5. udziału w głosowaniu, o którym mowa w § 5 ust. 1, z zastrzeżeniem opisanym w ust. 5-6;
  6. zwracania się z prośbami o dodatkowe stanowiska i pytaniami do Ekspertów i Ekspertek oraz Stron, za pośrednictwem Organizatora;
  7. zgłaszania wniosków o wydłużenie spotkania Panelu i doproszenie dodatkowych Stron; w przypadku wniosku o wydłużenie spotkania Panelu decyzję o jego zatwierdzeniu podejmują Paneliści i Panelistki zwykłą większością głosów spośród osób obecnych na spotkaniu. Dodatkowa część spotkania będzie podsumowana w formie pisemnej dla Panelistów i Panelistek, którzy nie mogli w niej uczestniczyć;
  8. zgłaszania zastrzeżeń i uwag Organizatorowi odnośnie do przebiegu Panelu.
 5. W związku z udziałem w Panelu Panelistom i Panelistkom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 720,00 zł brutto, w tym 160,00 zł brutto za każdy dzień spotkania na żywo oraz 80,00 zł brutto za udział w głosowaniu. Kwota wynagrodzenia jest pomniejszana proporcjonalnie do nieobecności na spotkaniach Panelu, o których mowa w § 5 ust. 1. Wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie podpisanej umowy i wystawionego rachunku.
 6. Wszyscy Paneliści i Panelistki obecni na spotkaniu biorą udział w głosowaniu, o którym mowa w § 5 ust. 1, jednak w podsumowaniu (przyjmującym formę raportu) uwzględnione zostają tylko głosy 100 osób należących do grupy głównej.
 7. Jeżeli osoba z grupy głównej jest nieobecna na głosowaniu, o którym mowa w § 5 ust. 1, do raportu zostaje dołączony głos osoby z grupy rezerwowej na warunkach opisanych w ust. 9.
 8. Jeśli osoba z grupy głównej była obecna na mniej niż 3 dniach spotkań Panelu poprzedzających głosowanie, o których mowa w § 5 ust. 1, może wziąć udział w procedurze głosowania, lecz jej głos zostaje wyłączony z raportu, zamiast tego do raportu zostaje dołączony głos osoby z grupy rezerwowej na warunkach opisanych w ust. 9.
 9. Osobę z grupy głównej może zastąpić osoba z grupy rezerwowej, która wzięła udział w co najmniej 3 dniach spotkań Panelu poprzedzających głosowanie, o których mowa w § 5 ust. 1. Osobę z grupy rezerwowej wybiera się w taki sposób, by była jak najbliższa profilowi społeczno-demograficznemu zastępowanej osoby z grupy głównej. Profile społeczno-demograficzne porównuje się w następującej kolejności: płeć, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania. W przypadku, gdy więcej niż jedna osoba ma profil społeczno-demograficzny najbliższy profilowi osoby zastępowanej, Organizator wyłania osobę zastępującą w drodze losowania.

§ 10 Strony 

 1. Organizator ogłasza nabór Stron. Warunkiem udziału Strony w Panelu jest zgłoszenie chęci uczestnictwa Organizatorowi za pomocą formularza elektronicznego znajdującego się na stronie internetowej Panelu. W zgłoszeniu podmiot chcący zostać Stroną wykazuje, że spełnia warunki określone w § 2 ust. 5.
 2. Strona uczestniczy w Panelu za pomocą przesłanego wcześniej Organizatorowi nagrania prezentacji/wypowiedzi z propozycją/-ami rozwiązań. Prezentacja/Wypowiedź powinna mieć formę nagrania wideo w języku polskim, trwającego nie dłużej niż 4 minuty.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia nagrania prezentacji/wypowiedzi, która jest niezgodna z faktami, tj. dostępną powszechnie wiedzą dotyczącą tematu Panelu i/lub jeśli prezentacja/wypowiedź służy promocji interesów i/lub działalności konkretnego podmiotu. Pod uwagę nie będą brane również te nagrania zawierające treści powszechnie uznawane za obraźliwie, wulgarne lub naruszające godność osób trzecich.
 4. W przypadku, gdy podmiot chcący zostać Stroną nie spełnia warunków określonych w § 2 ust. 5, Organizator odmawia mu udziału w Panelu oraz niezwłocznie informuje go o tym drogą elektroniczną.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia limitu liczby Stron uprawnionych do przedstawienia nagrania prezentacji/wypowiedzi podczas spotkania edukacyjnego Panelu ze względu na ograniczenia czasowe. W takim przypadku Organizator zarządza losowanie, którego wynik decyduje o udziale Stron w spotkaniu edukacyjnym Panelu. Stanowiska Stron, które nie zostaną wylosowane, zostają przekazane Panelistom i Panelistkom elektronicznie oraz opublikowane na stronie internetowej Panelu.
 6. Nagrania/wypowiedzi Stron są dobierane pod kątem tematyki, tak by dopasować je do zagadnień omawianych danego dnia edukacyjnego Panelu; następnie losowana jest kolejność ich wyświetlenia w ramach spotkania, na którym mają być zaprezentowane.
 7. Materiały, o których mowa w ust. 2, Strony przekazują Organizatorowi w formie elektronicznej nie później niż do 19 października 2022 roku.
 8. Lista Stron biorących udział w Panelu publikowana jest na stronie internetowej Panelu.

§ 11 Eksperci i Ekspertki

 1. Organizator zaprasza do współpracy Ekspertów i Ekspertki, których zadaniem jest merytoryczne wsparcie w doprecyzowaniu tematu Panelu oraz przygotowaniu programu i materiałów edukacyjnych dla Panelistów i Panelistek.
 2. Lista Ekspertów i Ekspertek, którzy zaakceptowali zaproszenie do udziału w Panelu, publikowana jest na stronie internetowej Panelu.
 3. Do zadań Ekspertów i Ekspertek należy:
  1. udział w spotkaniu edukacyjnym Panelu, na żywo lub online, w części merytorycznej dotyczącej obszaru ich ekspertyzy, a także ewentualna dostępność na spotkaniu deliberacyjnym;
  2. przygotowanie prezentacji, materiałów dla Panelistów i Panelistek w formie pisemnej oraz propozycji rozwiązań według uzgodnionego wcześniej formatu oraz przesłanie ich Organizatorowi na 7 dni przed pierwszym spotkaniem Panelu;
  3. wystąpienie z prezentacją oraz udzielanie odpowiedzi na pytania Panelistów i Panelistek podczas spotkania edukacyjnego Panelu;
  4. ewentualne przygotowanie dodatkowych materiałów edukacyjnych, w formie elektronicznej, przeznaczonych dla Panelistów i Panelistek w odpowiedzi na zgłaszane przez nich pytania dotyczące prezentacji lub propozycji rozwiązań;
  5. opiniowanie propozycji rozwiązań przygotowanych przez Panelistów i Panelistki, Strony oraz innych Ekspertów i Ekspertki.
 4. Za realizację zadań, o których mowa w ust. 3, Ekspertom i Ekspertkom przysługuje wynagrodzenie.

 

IV Przebieg Panelu

§ 12 Program Panelu

 1. Program Panelu, który określa szczegółowy przebieg spotkań, o których mowa w § 5, przygotowuje Organizator.
 2. Program Panelu uwzględnia następujące elementy:
  1. przedstawienie celów oraz ogólnych założeń Panelu, wprowadzenie do tematu Panelu, przekazanie materiałów dla Panelistów i Panelistek oraz potrzebnych informacji technicznych dotyczących udziału w spotkaniach Panelu,
  2. wystąpienia Ekspertów i Ekspertek wraz z czasem przeznaczonym na pytania Panelistów i Panelistek oraz prezentacja stanowisk Stron (z zastrzeżeniem § 10 ust. 6);
  3. dyskusja nad propozycjami rozwiązań;
  4. głosowanie nad propozycjami rozwiązań.
 3. Część Panelu, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 jest otwarta dla mediów oraz jest transmitowana online. Części Panelu, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 i 3, nie są transmitowane ani nagrywane, a uczestniczą w nich Paneliści i Panelistki, Organizator, Moderatorzy i Moderatorki, osoby wspierające Panel, Obserwatorzy oraz Obserwatorki metody oraz wybrani Eksperci i Ekspertki.
 4. Program Panelu publikowany jest na stronie internetowej Panelu.

§ 13 Praca nad propozycjami rozwiązań

 1. Propozycje rozwiązań mogą zgłaszać: Eksperci i Ekspertki, Strony oraz Paneliści i Panelistki. Każda osoba przygotowuje propozycje rozwiązań na uzgodnionym wcześniej wzorze.
 2. Propozycje rozwiązań może zgłaszać również każdy, z wyłączeniem osób wchodzących w skład zespołu Organizatora, Obserwatorów i Obserwatorek metody, Moderatorów i Moderatorek, według uzgodnionego wcześniej wzoru najpóźniej na 7 dni przed pierwszym spotkaniem deliberacyjnym Panelu, z zastrzeżeniem ust. 9.
 3. Na listę do głosowania automatycznie trafiają propozycje rozwiązań zaproponowane przez Ekspertów i Ekspertki. Paneliści i Panelistki mogą w trakcie spotkania deliberacyjnego dodać pozostałe propozycje rozwiązań (spośród tych, które zostały zgłoszone przez nich samych lub przez Strony albo poprzez formularz, o którym mowa w § 4 ust. 2) – trafiają one na listę do głosowania pod warunkiem ich akceptacji przez 65% Panelistów i Panelistek obecnych na spotkaniu deliberacyjnym.
 4. Organizator sporządza listę zgłoszonych propozycji rozwiązań, przekazuje ją Panelistom i Panelistkom przed pierwszym spotkaniem deliberacyjnym Panelu oraz publikuje na stronie internetowej Panelu.
 5. Organizator usprawnia pracę nad propozycjami rozwiązań w szczególności poprzez:
  1. grupowanie propozycji rozwiązań poruszających ten sam temat, a ujmujących jego poszczególne aspekty, proponujących warianty rozwiązań lub podejmujących wykluczające się wzajemnie kwestie;
  2. usuwanie propozycji rozwiązań, jeśli:
   1. nie są związane z tematem Panelu,
   2. nie są zgodne z celem Panelu.
 6. Listę propozycji rozwiązań, które powstały po spotkaniach edukacyjnych i uzupełnionych podczas spotkania deliberacyjnego Panelu, Organizator publikuje na stronie internetowej Panelu.
 7. Przed rozpoczęciem głosowania brzmienie propozycji rozwiązań dopracowuje pod względem językowym Organizator, a Eksperci i Ekspertki sprawdzają je pod kątem zgodności z faktami.
 8. Jeżeli zgłoszono więcej niż 50 propozycji rozwiązań, Organizator może postanowić o poddaniu ich pod głosowanie wstępne.
 9. Jeżeli przeprowadzone zostało głosowanie wstępne, procedowane są dalej tylko te propozycje rozwiązań, które uzyskały w nim poparcie co najmniej 65% Panelistów i Panelistek, z zastrzeżeniem ust. 10. Głosowanie wstępne odbywa się zgodnie z trybem określonym w § 14, z zastrzeżeniem formy – może ono odbyć się w formie papierowej.
 10. Na początku spotkania, podczas którego odbywa się głosowanie, o którym mowa w § 5 ust. 1, grupa co najmniej pięciu Panelistów i/lub Panelistek może zgłosić wniosek o poddanie pod głosowanie tych propozycji rozwiązań, które w głosowaniu wstępnym uzyskały poparcie mniejsze niż 65%. O poddaniu tych propozycji rozwiązań pod głosowanie, o którym mowa w § 5 ust. 1, decydują Paneliści i Panelistki w głosowaniu jawnym większością 65% głosów.

§ 14 Wybór propozycji rozwiązań

 1. Głosowanie nad propozycjami rozwiązań, o którym mowa w § 5 ust. 1, odbywa się poprzez wypełnienie formularza elektronicznego przez wszystkich Panelistów i Panelistki.
 2. Propozycje rozwiązań mogą być głosowane w grupach tematycznych na podstawie decyzji Organizatora opisanej w procedurze głosowania określonej w ust. 3.
 3. Organizator podaje dokładną procedurę głosowania na stronie internetowej Panelu oraz przekazuje Panelistom i Panelistkom przed głosowaniem.
 4. Głosowanie ma charakter tajny.
 5. Liczenie głosów odbywa się automatycznie, dzięki wykorzystaniu formularza online. Nad prawidłowością głosowania i sprawnością techniczną formularza czuwa Organizator.
 6. Lista propozycji rozwiązań wraz z ostatecznym procentowym wynikiem poparcia przez Panelistów i Panelistki jest publikowana na stronie internetowej Panelu do 7 dni po zakończeniu głosowania.

 

V Postanowienia końcowe

§ 15 Wejście w życie

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Panelu 

§ 16 Zmiany Regulaminu

 1. Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora w każdym czasie. Wszelkie zmiany muszą mieć jednak na względzie ochronę zaufania Panelistów i Panelistek oraz zachowanie standardów, o których mowa w § 3.
Skip to content