Źródła wiedzy

Wiarygodne dane i kompleksowa wiedza to ważna część naszego projektu, dlatego współpracujemy z wieloma organizacjami i instytucjami, które wspierają nas merytorycznie.

Znajdują się tutaj raporty z badań, ekspertyzy i artykuły, a także materiały multimedialne, m.in. filmy poświęcone tematyce ubóstwa energetycznego.

Ubóstwo energetyczne w Polsce – definicja i charakterystyka społeczna grupy

bardzo zaawansowany | polski | dla sektora pomocy społecznej, dla władz |
Autor: Dominik Owczarek i Agata Miazga

Celem raportu jest ujęcie pojęcia ubóstwa energetycznego w formie statystycznej. Autorzy przedstawiają kilka prób definiowania tego problemu podjętych zarówno w Polsce, jak i w innych państwach Europy. Ponadto przedstawiają porównania ubóstwa energetycznego z ekonomicznym.

Ubóstwo energetyczne. Informator dla pracowników pomocy społecznej

podstawowy | polski | dla mieszkańca, dla samorządowca, dla sektora pomocy społecznej |
Autor: Aleksanda Stępniak

Artykuł w przystępny sposób opisuje czym jest ubostwo energetyczne i pokazuje jego skalę w Polsce. Podkreślone zostało, że ten problem jest wieloaspektowy i łączy się z pojęciami takimi jak ochrona powietrza (jest to ogromny problem w Polsce) oraz zdrowie. Autorka proponuje także rozwiązania, aby przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu, a także jak oszczędzać energię w swoim domu.

Energy efficiency in multi-family buildings. Summary of a report from a survey on existing support mechanisms in Polnad/Efektywność energetyczna budynków wielorodzinnych. Streszczenie raportu z badania istniejących mechanizmów w Polsce.

podstawowy | angielski, polski | dla mieszkańca, dla samorządowca, dla władz |
Autor: Aleksanda Stępniak

Artykuł jest streszczeniem raportu z badania przygotowanego, w 2016 roku przez Instytut na rzecz Ekorozwoju, Lokalne Badania Społeczne oraz Habitat for Humanity Poland. Badanie dotyczyło dostępnych mechanizmów wsparcia potrzebnych do poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. Jego celem było sprawdzenie czy wykorzystywane instrumenty są skuteczne, jakie pojawiają się bariery w korzystaniu z nich oraz czy są potrzebne jakieś zmiany. Przeprowadzone było w województwie mazowieckim. Autorzy badania rozmawiali również z mieszkańcami/nkami starych i nieocieplonych domów wielorodzinnych. Autorka artykułu wyciąga ciekawe wnioski z tego badania.

Wspólnoty Energetyczne. Dobre praktyki europejskie.

średniozaawansowany | polski | dla sektora pomocy społecznej, dla władz |
Autor: Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

Celem artykułu jest przedstawienie czym jest spółdzielnia energetyczna, podkreślone są także bariery towarzyszące ich funkcjonowaniu. Autor pokazuje przykładych takich spółdzieni z innych krajów europejskich, między innymi z Belgii, Niemiec, Hiszpani, czy też Wielkiej Brytanii.

Wspólnoty Energetyczne. Jak wdrożyć dyrektywę o odnawialnych źródłach energii.

średniozaawansowany | polski | dla sektora pomocy społecznej, dla władz |
Autor: Zuzanna Sasiak i Jan Ruszkowski

Artykuł dotyczy głównie wspólnot energetycznych OZE (Odnawialnych Źródeł Energii) oraz rozwiązań dla ich funckjonowania. Opisane zostały także przykłady z kilku państw UE. Np.: w systmie prawnym Grecji w tym obszarze zostały wymienione działania związane ze zwalczaniem ubóstwa energetycznego. Ponadto autorzy opisali 2 dyrektywy unijne, z czego w jednej z nich jest mowa o strategii walki z ubóstwem energetycznym.

Ubóstwo energetyczna – nowe wyzwanie, nowe rozwiązanie

podstawowy | polski | dla mieszkańca, dla władz |
Autor: Dominik Owczarek

W artykule została wyjaśniona definicja ubóstwa energetycznego, opisana jego skala w Polsce oraz wypisane zostały jego 3 typy przyczyn: techniczne, ekonomiczne oraz związane z postawami wobec konsumpcji energii. Autor przedstawił także wypowiedzi kilku osób, dotkniętych tym problemem. Na koniec zaproponował rozwiązania do każdety typu przeczyn, które pomogłyby w jego zwalczaniu.

10 kroków do wyjścia z kryzysu energetycznego

podstawowy | polski | dla mieszkańca, dla władz |
Autor: dr Joanna Mackowiak - Pandera
Logotyp Forum Energii

Artykuł mocno podkreśla wagę problemu, jakim jest kryzys energetyczny. Autorka zwraca uwagę, że Polska znalazła się w sytuacji, gdzie jest to ostatni moment, aby podjąć działania związane z jego hamowaniem, ponieważ już teraz ponosi skutki odkładania koniecznych decyzji modenrnizacyjnych. W związku z tym zaproponowała i opisała 10 kroków jakie należy podjąć, aby zatrzymać kryzys i ubóstwo energetyczne.

Walka nie na tym froncie. Rząd zamierza dopłacać do konsumpcji energii zamiast walczyć z ubóstwem energetycznym

podstawowy | polski | dla chcących pomóc, dla mieszkańca, dla samorządowca, dla władz |
Autor: dr Joanna Maćkowiak-Pandera, Prezes Forum Energii
Logotyp Forum Energii

Artykuł pokazuje, że zaplanowane przez rząd działania, mające zmniejszyć ubóstwo energetyczne Polaków, nie będą efektywne. Autorka podkreśla, że Polska nie może pozwolić sobie na marnowanie pieniędzy. Dodatkowo podaje pomysł rozwiązania, jakim jest edukacja społeczeństwa na temat ubóstwa energetycznego i argumentuje jego efektywność.

Energetyczna bieda. Raport o gospodarstwach domowych ubogich energetycznie

zaawansowany | polski | dla samorządowca, dla sektora pomocy społecznej, dla władz |
Autor: Lilia Karpińska, Sławomir Smiech

W raporcie poruszono kwestię ukrytego ubóstwa energetycznego (występuje, gdy gospodarstwo domowe unika wydatków na energię, optymalizując je w ramach ograniczonego budżetu. Taka forma ubóstwa jest niemożliwa do wykrycia gdy używa się miar opartych na dochodach i wysokich wydatkach na energię ponieważ koszty energii są minimalne) oraz potrzebę włączenia go w zakres polityki społecznej kraju. Podkreślono, że powinny być inne rozwiązania dla gospodarstw domowych emerytów oraz rodzin z dziećmi. Dane przedstawione w artykule zostały zebrane na podstawie między innymi daych Głównego Urzędu Statystycznego, danych ankiety EU-SILC oraz miernika „10% wydatków na energię”.

Monitoring ubóstwa finansowego i polityki społecznej przeciw ubóstwu w Polsce w 2020 r.

zaawansowany | polski | dla samorządowca, dla sektora pomocy społecznej, dla władz |
Autor: DR HAB. RYSZARD SZARFENBERG

Artykuł holistycznie podchodzi do kwestii ubóstwa – uwzględnia także jego pozaekonomiczne skutki. Można w nim znaleźć zestawienie danych liczbowych Głownego Urzędu Statystycznego dotyczących między innymi wielkości ubóstwa skrajnego i relatywnego wśród osób z róznych grup wiekowych. Pokazuje także jak kwestia ubóstwa zmieniła się przez pandemię Covid – 19. Przedstawiono w nim również rozwiązania jakie powstaly na szczeblu unijnym.

Skip to content