Dobre praktyki

Ubóstwo energetyczne można ograniczać, działając na wielu polach. Odpowiednie rozwiązania są potrzebne, by odpowiadać na przyczyny problemu, ale też żeby wspierać osoby, których ten problem dotyka. W tej części przedstawiamy praktyki z Polski i ze świata, które dążą do wyeliminowania tego problemu zarówno we własnym zakresie, jak i w skali lokalnej, regionalnej, krajowej czy międzynarodowej.

Kodeks dobrych praktyk dla klimatu i środowiska.

podstawowy | polski | dla mieszkańca, dla samorządowca |
Autor: Małgorzata Pysiak

Jest to zbiór dobrych praktyk, potrzebnych do ochrony środowiska, co jest silnie powiązane z redukcją zużycia energii oraz z działaniami na rzecz zmniejszenia poziomu ubóstwa energetycznego. Publikacja ma na celu wsparcie organizacji w podejmowaniu własnych działań na rzecz neutralności klimatycznej w ośmiu obszarach. Zawiera praktyczne porady, dotyczące możliwych do podjęcia działań zmniejszających negatywny wpływ na środowisko codziennych aktywności biurowych i różnych przedsięwzięć organizacyjnych. Opisane przykłady dotyczą miejsca pracy, ale można wprowadzić je także w swoich domach.

Regionalna Koncepcja Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Centralnej Strefy Funkcjonlnej Województwa Zachodniopomorskiego

podstawowy | polski | dla mieszkańca, dla samorządowca, dla władz |
Autor: Zespół projektowy Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie pod kierunkiem p.o. dyrektora arch. Leszka Jastrzębskiego: Justyna Strzyżewska – główny projektant, Mariusz Płocharski – starszy specjalista, Milena Nowotarska – starszy specjalista, Mieczysław Jaszczyk – główny projektant, Tomasz Furmańczyk – starszy asystent, Piotr Kaszczyszyn – asystent

Centralna Strefa Funkcjonalna Województwa Zachodniopomorskiego (CSF WZ) obejmuje 3 powiaty, w których łącznie znajduje się 17 gmin. Jest to jeden z biedniejszych i słabo rozwiniętych terenów tego województwa, co skutkuje powszechnym występowaniem zjawiska ubóstwa energetycznego. Celem artykułu jest określenie kierunków rozwoju odnawialnych źródeł energii na tym obszarze, co w znaczącym stopniu może się przyczynić do przeciwdziałania temu problemowi.

Walka z ubóstwem energetycznym poprzez działania lokalne – inspirujące przypadki z całej Europy

podstawowy | polski | Europa, kraj, region | dla mieszkańca, dla samorządowca, dla władz |
Autor: Energy Poverty Advisory Hub

Celem raportu jest przedstawienie programów, jakie zostały wprowadzone w różnych państwach europejskich w celu zwalczania ubóstwa energetycznego. Między innymi można się dowiedzieć jak z tym problemem walczą Niemcy, Rumunia, Cypr, Hiszpania, Bośnia i Hercegowina, Francja i wiele innych krajów. Są to programy zarówno o zasięgu krajowym, regionalnym, jak również europejskim.

Ocena ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w ramach I osi priorytetowej PO IiŚ 2014-2020 – raport końcowy dla Ministerstwa Energii

średniozaawansowany | polski | miasta, województwa | dla samorządowca, dla władz |
Autor: Jan Frankowski, Magdalena Ośka, Andrzej Regulski

Wiedza na temat energetyki, jako dziedziny, jest w Polsce dość niska, a przepisy prawa oraz oferta jej finansowania się dynamicznie zmienia. Z tego powodu system wsparcia doaradczego w tej kwestii jest niezwykle ważny. W raporcie został szczegółowo opisany ogólnopolski system wsparcia doradczego wraz z oceną działań doadców oraz samego systemu. Na koniec zostały przedstawione wnioski i rekomendacje wyciągnięte z przeprowadzonej analizy systemu.

About Energy Poverty

podstawowy | angielski | Europa | dla mieszkańca, dla samorządowca, dla władz |

Artykuł w prostych słowach przedstawia czym jest ubóstwo energetyczne. Podkreśla, że energia jest prawem człowieka, ponieważ nikt nie powinien wybierać między jedzeniem, ciepłem, czy też światłem – to są podstawowe potrzeby każdego z nas. Dodatkowo zaproponowano 3 sposoby na zwalczanie tego rodzaju ubóstwa w Europie: każdy powinien mieć zapewnioną podstawową ilość energii w domu; projekt renowacji domów, które nie są jeszcze energooszczędne (z funduszy unijnych); demokracja energetyczna.

Ubóstwo energetyczne, a efektywność energetyczna. Analiza problemu i rekomendacje

średniozaawansowany | polski | Polska | dla mieszkańca, dla samorządowca, dla sektora pomocy społecznej, dla władz |
Autor: Aleksandra Stępniak i Agnieszka Tomaszewska

Artykuł w prosty sposób wyjaśnia problem ubóstwa energatycznego, zarówno w Polsce jak i w Europie, a także pokazuje jego zasięg w naszym kraju. Ponadto autorki przedstawiły jak ta kwestia wygląda od strony prawa Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii (prekursora w badaniach nad ubóstwem energetycznym) oraz Polski. W tekście wymieniono również programy walki z ubóstwem energetycznym w wybranych państwach UE oraz pokazano jak to aktualnie wygląda w Polsce.

Ubóstwo energetyczne. Wyniki badania ankietowego oraz propozycje pomocy dotyczące osobom ubogim energetycznie

zaawansowany | polski | Polska | dla mieszkańca, dla samorządowca |
Autor: Zespół Fundacji Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE) w składzie: Michał Pyka, Szymon Liszka, Jakub Czajkowski, Martyna Kukla

W artykule zostało opisane badanie ankietowe, skierowane do gmin i przeprowadzone przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju oraz Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii. Pytania dotyczyły świadomości samorządu terytorialnego na temat ubóstwa energetycznego, a także jego sposobu przeciwdziałania temu problemowi. Na koniec autorzy podali kilka przykładów jak inne kraje radzą sobie z tym zjawiskiem.

Ubóstwo energetyczne. Informator dla pracowników pomocy społecznej

podstawowy | polski | Polska | dla mieszkańca, dla samorządowca, dla sektora pomocy społecznej |
Autor: Aleksanda Stępniak

Artykuł w przystępny sposób opisuje czym jest ubostwo energetyczne i pokazuje jego skalę w Polsce. Podkreślone zostało, że ten problem jest wieloaspektowy i łączy się z pojęciami takimi jak ochrona powietrza (jest to ogromny problem w Polsce) oraz zdrowie. Autorka proponuje także rozwiązania, aby przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu, a także jak oszczędzać energię w swoim domu.

Ubóstwo energetyczna – nowe wyzwanie, nowe rozwiązanie

podstawowy | polski | Polska | dla mieszkańca, dla władz |
Autor: Dominik Owczarek

W artykule została wyjaśniona definicja ubóstwa energetycznego, opisana jego skala w Polsce oraz wypisane zostały jego 3 typy przyczyn: techniczne, ekonomiczne oraz związane z postawami wobec konsumpcji energii. Autor przedstawił także wypowiedzi kilku osób, dotkniętych tym problemem. Na koniec zaproponował rozwiązania do każdety typu przeczyn, które pomogłyby w jego zwalczaniu.

10 kroków do wyjścia z kryzysu energetycznego

podstawowy | polski | Polska | dla mieszkańca, dla władz |
Autor: dr Joanna Mackowiak - Pandera
Logotyp Forum Energii

Artykuł mocno podkreśla wagę problemu, jakim jest kryzys energetyczny. Autorka zwraca uwagę, że Polska znalazła się w sytuacji, gdzie jest to ostatni moment, aby podjąć działania związane z jego hamowaniem, ponieważ już teraz ponosi skutki odkładania koniecznych decyzji modenrnizacyjnych. W związku z tym zaproponowała i opisała 10 kroków jakie należy podjąć, aby zatrzymać kryzys i ubóstwo energetyczne.

Skip to content