Standardy panelu

Organizator, realizując Panel, dba o przestrzeganie następujących standardów:

 1. jasno określony temat Panelu i zapewnienie skierowania wypracowanych i przegłosowanych podczas Panelu propozycji rozwiązań do przedstawicieli i przedstawicielek władz krajowych i samorządowych, kół i klubów parlamentarnych, organizacji pozarządowych, think-thanków i innych instytucji;
 2. reprezentatywność Panelu pod względem społeczno-demograficznym;
 3. zapewnienie dostępności Panelu:
  3.1 umożliwienie udziału w Panelu osobom z różnym stopniem sprawności i o różnych. specjalnych potrzebach podczas spotkań prowadzonych na żywo;
  3.2 umożliwienie udziału osobom z ograniczonym dostępem do internetu lub którym korzystanie
 4. z nowych technologii sprawia trudności podczas spotkania realizowanego w formule on-line ;
 5. niezależność Organizatora oraz Moderatorów i Moderatorek w realizacji Panelu;
 6. zapewnienie transparentności Panelu, m.in. poprzez zamieszczanie materiałów i informacji o zasadach i przebiegu Panelu na stronie internetowej Panelu;
 7. zapewnienie możliwie najszerszego, od strony praktycznej, zakresu perspektyw (opinii) w części edukacyjnej Panelu, m.in. poprzez udział Ekspertów i Ekspertek oraz Stron;
 8. zagwarantowanie warunków do deliberacji, służącej wypracowaniu świadomych, przemyślanych i opartych na rzetelnych informacjach propozycji rozwiązań, które będą najkorzystniejsze z perspektywy dobra wspólnego;
 9. nacisk na współpracę i współdecydowanie Panelistów i Panelistek.
Skip to content