Prawa i strategie powiązane z zagadnieniami ubóstwa energetycznego, klimatu, jakości powietrza, energii i efektywności energetycznej

Prawo i strategie krajowe: 

 1. Prawo energetyczne (zawiera definicję ubóstwa energetycznego oraz odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej)
 2. Ustawa o efektywności energetycznej
 3. Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków
 4. Długoterminowa Strategia Renowacji Budynków – PEP 2040 (aktualizacja ma mieć miejsce na przełomie roku): https://www.gov.pl/web/premier/zalozenia-do-aktualizacji-polityki-energetycznej-polski-do-2040-r-pep2040–wzmocnienie-bezpieczenstwa-i-niezaleznosci-energetycznej
 5. Prawo ochrony środowiska
 6. Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. (PEP2040)
 7. Założenia dla aktualizacji PEP 2040 (aktualizacja będzie miała miejsce na przełomie roku): https://www.gov.pl/web/premier/zalozenia-do-aktualizacji-polityki-energetycznej-polski-do-2040-r-pep2040–wzmocnienie-bezpieczenstwa-i-niezaleznosci-energetycznej
 8. KPEiK 2021-2030 – Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030
 9. Krajowy program ograniczania zanieczyszczenia powietrza
 10. Ustawa z dnia 17 grudnia o dodatku osłonowym – Akt prawny (sejm.gov.pl) (definicja ubóstwa energetycznego w Art. 5gb. 1.)

 

Prawo i strategie unijne: 

 1. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustanowienia ram na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmiany rozporządzeń (WE) No 401/2009 i (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie)
 2. Europejski Zielony Ład – https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pl
 3. Dyrektywa w spr. Promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dyrektywa RED II)
 4. Dyrektywa zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu wzmocnienia efektywnych pod względem kosztów redukcji emisji oraz inwestycji niskoemisyjnych oraz decyzję (UE) 2015/1814 (Dyrektywa o ETS)
 5. Dyrektywa ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (Dyrektywa o ekoprojekcie)
 6. Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (2010/31/UE) zmieniona w 2018 r. (dyrektywa (UE) 2018/844)
 7. Dyrektywa o efektywności energetycznej (UE) 2018/2002)
 8. Dyrektywa w spr. jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (dyrektywa CAFE)
 9. Dyrektywa w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych (Dyrektywa NEC)
 10. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) w sprawie wiążących rocznych redukcji emisji gazów cieplarnianych przez państwa członkowskie od 2021 r. do 2030 r. przyczyniających się do działań na rzecz klimatu w celu wywiązania się z zobowiązań wynikających z Porozumienia paryskiego oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 525/2013 (Rozp. w spr. wspólnego wysiłku redukcyjnego)
 11. Unijny Pakiet “Gotowi na 55” – najważniejsze informacje w j. polskim
 12. Strategia RePower EU – plan na rzecz uniezależnienia się UE od paliw rosyjskich

 

Skip to content